ಯಂತ್ರ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ವಿಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸೇರಿಸುವುದು